top of page

Algemene voorwaarden                                                                                                         

MOR ELMORA - HOUSE OF MAAN

 

​DISCLAIMER

Op moment van deelname is de deelnemer/cliënt volledig op de hoogte van algemene voorwaarden en huisregels en gaat hiermee akkoord op het moment van betaling en/of deelname. Bij onduidelijkheden heeft deelnemer zelf vooraf actie ondernomen om alles helder te hebben.

 ​

YOGALES & MEDITATIELES

Voorwaarden yogales zijn hier in te zien.

 

Minimale leeftijd

Deelnemers moeten zijn tenminste 18 jaar op moment van deelname.

MEDISCHE DISCLAIMER

Activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en/of ondersteunend voor de algehele gezondheid. De activeiten zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek fysieke, emotionele en/of mentale klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts en/of therapeut. Hierin dienen deelnemers dienen zelf hun verantwoording te nemen. House of Maan, docenten, medewerkers en/of vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

Meldt voorafgaande de deelname altijd aan uitvoerder/docent als je een mentale, emotionele en/of fysieke klacht hebt.

Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus!

 

WORKSHOPS & CURSUSSEN

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1.Eigen risico

 

De deelnemer aan een les/workshop/cursus/evenement oefent op eigen risico. Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid

 

1.2. Risico

Bij House of Maan / Mor Elmora wordt alleen les gegeven door ervaren docenten. De kans op een blessure en/of letsel blijft wel altijd aanwezig bij de beoefening van een sport/bewegingsleer. Om deze redenen is House of Maan / Mor Elmora niet aansprakelijk voor mogelijk opgelopen blessures en/of letsel.

 

1.3. Waardevolle spullen

House of Maan / Mor Elmora is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes, dus laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis.

 

2. Tickets/toegangskaarten workshops/evenementen/cursussen

2.1. Persoonsgebonden

Alle tickets/toegangskaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

2.2. Aanschaffing workshops/evenementen/cursussen.

Het kopen van een ticket/toegangskaart gaat via de website direct nadat de gevraagde gegevens zijn ingevuld door de deelnemer.

 

2.3. Inhalen van workshops/evenementen/cursussen

Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.

 

2.4. Deelname stop workshops/evenementen/cursussen

House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden. Ook kan zonder opgaaf van reden de deelname gedurende het termijn worden stopgezet.

 

3. Betaling tickets/toegangskaarten/aankoop workshops/evenementen/cursussen

3.1 Betaling

De betaling gaat via de website of een te ontvangen betaallink en dient bij aanmelding betaald te worden.

Bij uitblijven van de betaling, is de reservering niet bevestigd en kan House of Maan / Mor Elmora de reservering annuleren.

 

4. Restitutie tickets/toegangskaarten/aankoop workshops/evenementen/cursussen

4.1 Restitutie m.b.t. eenmalige events/workshops welke korter duren dan 4 uur (totaal).

Restitutie voor éénmalige workshops is niet mogelijk. In overleg kan deelnemer de ticket aan iemand anders overdragen.

 

4.2 Restitutie workshops, cursussen, evenementen welke 4 uur duren of langer duren dan 4 uur (totaal).

Het bedrag dat vergoed wordt, heeft betrekking op de lessen welke niet meer kunnen worden gevolgd. Dit wordt berekend vanaf het moment waarop de opzegging per mail is ontvangen.

Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang wordt er € 30,- administratie kosten in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 60 dagen voor aanvang is de restitutie 50% van het volledige aankoopbedrag.

Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang is de restitutie 25% van het volledige aankoopbedrag.

Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

In overleg kan de deelnemer de ticket aan iemand anders geven. De deelnemer draagt hier zelf zorg en verantwoording voor.

 

5. Aanmelden/afmelden workshops/evenementen/cursussen

5.1. Aanmelden

Aanmelden gaat altijd via de website van House of Maan / Mor Elmora tenzij anders aangegeven. Mondelinge/schriftelijke/telefonische berichten worden niet aangenomen of bevestigd. Omdat wij een registratieprotocol voeren reserveert iedereen via de website.

 

5.2. Afmelden Yoga Nidra, Sound Healing, Volle/Nieuwe Maan Meditatie, Restorative Yoga, Aerial Yoga/Healing, Meditatie, Kundalini Awakening, Cacao events en alle andere niet genoemde  XL-lessen met een totale duur tot 3,5 uur

 

Afmelden gaat altijd via de website of mail van de docent. Mondelinge/schriftelijke/telefonische berichten worden niet aangenomen of bevestigd. Bij annulering  van de les vindt geen restitutie plaats; deze les wordt doorberekend.

 

5.3. Afmelden workshops, cursussen, evenementen welke langer duren dan 3,5 uur (totaal)

Afmelden gaat altijd via de website of mail van de aanbieder/docent. Mondelinge/schriftelijke/telefonische berichten worden niet aangenomen of bevestigd.

Bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang wordt er € 30,- administratie kosten in rekening gebracht.

Bij annulering minder dan 60 dagen voor aanvang is de restitutie 50% van het volledige aankoopbedrag.

Bij annulering minder dan 30 dagen voor aanvang is de restitutie 25% van het volledige aankoopbedrag.

Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang vindt geen restitutie plaats.

In overleg kan de deelnemer de ticket aan iemand anders geven. De deelnemer draagt hier zelf zorg en verantwoording voor.

 

5.4 Agenda

De actuele agenda staat op de website vermeld. House of Maan / Mor Elmora behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

 

5.5 Wel of geen cursus/evement/workshop

Lessen/events die uitvallen door toedoen van de docent kunnen altijd worden ingehaald.Indien de “vaste” docent vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden langdurig uitvalt zal House of Maan / Mor Elmora altijd eerst haar uiterste best doen om voor vervanging te zorgen, zonder dat House of Maan / Mor Elmora daartoe kan worden verplicht. Eén en ander verschaft de leerling geen recht op restitutie van het lesgeld.

 

6. Leeftijd deelnemer

6.1 Deelnemers moeten zijn tenminste 18 jaar op moment van aankoop en  deelname.

7. Akkoord voorwaarden en huisregels door deelnemer en/of koper

Op moment van aankoop en deelname is de koper en/of deelnemer volledig op de hoogte van algemene voorwaarden en huisregels en gaat hiermee akkoord op het moment van betaling en deelname. Bij onduidelijkheden heeft koper en/of deelnemer zelf vooraf actie ondernomen om alles helder te hebben.

 

MEDISCHE DISCLAIMER

8. Medische disclaimer

Activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en/of ondersteunend voor de algehele gezondheid. De activeiten zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek fysieke, emotionele en/of mentale klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts en/of therapeut. Hierin dienen deelnemers dienen zelf hun verantwoording te nemen. House of Maan, docenten, medewerkers en/of vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

Meldt voorafgaande de deelname altijd aan uitvoerder/docent als je een mentale, emotionele en/of fysieke klacht hebt.

Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus!

RETRAITES HOUSE OF MAAN/MOR ELMORA

9. Definities

- Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het retraite.

- Uitvoerder: House of Maan - i.e. Elmora Steenbergen (Mor Elmora) en (gast)docenten.

- Retraite: Het door uitvoerders georganiseerde retraite incl. alle activiteiten.

- Deelnamekosten: De prijs van het retraite, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of   het volgen van het retraite.

- Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht/retraite.

 

​10. Boekingsvoorwaarden retraites

10.1  Akkoord voorwaarden. 

Door ondertekening van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich 100% akkoord met alle voorwaarden omschreven. Met in het bijzonder punt 10 t/m 16.

 

10.2 Betaling. 

De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden en voor aanvang van de retraite te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft Uitvoerder het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting. 

 

10.3 Inschrijving is definitief na betaling van het volledige bedrag/inschrijfgeld.

10.4 Deelname a/h retraite geschiedt o.b.v. vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien v/h retraite.

10.5 Restitutie

Het afzien van deelname a/h retraite geeft geen recht op teruggave deelnamekosten en geen recht op een vervangende dienst.

10.6 Annuleren

Als deelnemers besluiten te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) is restitutie soms mogelijk.

De terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde totale deelnamekosten zijn als volgt:

- Meer dan 60 dagen voor aanvang wordt de betaling (wel/niet reeds ontvangen) met € 30,- euro administratiekosten verminderd

- Tot 60 dagen voor aanvang van het retraite: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

- Tot 30 dagen voor aanvang van het retraite: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

- Vanaf 30 dagen voor aanvang van het retraite er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

10.7 In de plaats stelling.

Indien de deelnemer niet in staat is de retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 48 dagen voor aanvang aan Uitvoerder schriftelijk (e-mail) zijn doorgegeven.

10.8 Algehele gezondheid deelnemer.

Deelnemer is verplicht fysieke/mentale/emotionele klachten bij inschrijving van retraite te melden aan de uitvoerder. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw arts/specialist/therapeut voordat u zich aanmeldt voor het retraite.

Deelname aan het retraite en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens, en direct na het retraite geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

10.9 Annulering retraite door uitvoerder.

Uitvoerder heeft het recht een retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Uitvoerder heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

10.10 Wijzigingen programma.

Uitvoerder heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van retraite, bijvoorbeeld  i.v.m. ziekte of andere omstandigheden van uitvoerder/docent. Uitvoerder zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger.

10.11 Uitsluiting van deelname

Uitvoerder heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan retraite.

10.12  Eigenrisico deelnemer

Deelname aan het retraite is geheel op eigen risico. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen en zal ten aanzien van Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.

10.13 Klachten

Klachten dienen direct aangegeven te worden, zodat dit zo veel mogelijk direct verholpen kan worden. 

10.14 Akkoord algemene voorwaarden.

Door aan het retraite deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

11. Medische disclaimers.

11.1 Medische disclaimer activiteiten.

Activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

12.2 Gezondheidsklachten/ongemakken.

Meldt voorafgaande de deelname altijd aan uitvoerder/docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent  persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem fysieke, mentale en/of emotionele klachten altijd serieus.

13. Huisregels retraite

19.1 De retraite locatie is rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens het retraite niet toegestaan.

13.2 Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Uitvoerder is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

13.3 Uitvoerder heeft de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens het retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

13.4 Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Uitvoerder niet opvolgen, kunnen uit het  retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van deelnamekosten.

13.5 Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Uitvoerder.

14. AKKOORD ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. RETRAITE/WORKSHOP/CURSUS/EVENEMENT E.D.

Middels gedane betaling en/of door aan  deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met alle gestelde voorwaarden als hier beschreven en omschreven zijn.

15. THERAPIE, COACHING, BEHANDELINGEN & PRIVÉLESSEN

Na het maken van uw afspraak ontvangt u een betaalverzoek. Deze dient direct betaald te worden.

Wilt u uw afspraak annuleren? Doe dit dan minimaal 24 uur van te voren. Als u dit niet doet, brengen wij per afspraak € 45,00 in rekening. Dit tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

16. MEDISCHE DISCLAIMERS 

Alle activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en/of ondersteunend voor de algehele gezondheid. De activiteiten zijn niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek fysieke, emotionele en/of mentale klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts en/of therapeut. Hierin dienen deelnemers dienen zelf hun verantwoording te nemen. House of Maan, docenten, medewerkers en/of vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

Meldt voorafgaande de deelname altijd aan uitvoerder/docent als je een mentale, emotionele en/of fysieke klacht hebt.

Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus!

bottom of page